Encuesta (ES)¿Le interesaría tener una experiencia laboral en Croacia y poder vivir allí?

Desde el proyecto Vrati se, Hrvatska te zove lo invitamos a participar de una breve encuesta para que podamos conocer el potencial de descendientes de croatas de América del Sur que estén interesados en trabajar y vivir en Croacia, ya sea por un breve tiempo o para siempre.

El proyecto tiene como misión el regreso de los croatas y sus descendientes a la patria y cuenta con el apoyo de relevantes instituciones y ministerios de Croacia.

La encuesta es completamente anónima y su participación nos ayuda a poder brindarle toda la información necesaria sobre la vida y el trabajo en Croacia, y así posibilitar la llegada de todos aquellos que quieran regresar y vivir en Croacia.

Agradecemos profundamente su tiempo.

Vrati se, Hrvatska te zove! ¡Vuelve, Croacia te llama!
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
2. Género
6. ¿Tiene ciudadanía croata?
7. ¿A qué generación de migrantes pertenece?
8. Último nivel educativo alcanzado
11. Idiomas que habla (sin tener en cuenta la lengua materna)
12. Motivo por el cual desea venir a Croacia (puede seleccionar más de una respuesta)
13) ¿Tiene planeado venir solo o con su familia?
14) ¿En qué ciudad de Croacia le gustaría vivir? (puede seleccionar más de una respuesta)
15. ¿Qué tipo de empleos le interesan? (puede seleccionar más de una respuesta)
16. ¿Cuánto gana actualmente en su país?
17. El salario promedio neto en Croacia es de 1100 USD. ¿Cuáles son sus expectativas financieras?
18. En el caso de tener el alojamiento subvencionado durante el primer año de su estadía en Croacia, ¿qué tan importante es esto para usted en su decisión de venir a Croacia?
19. ¿Ha estado alguna vez en Croacia?
20. Califique su nivel de comprensión y expresión oral y escrita en el idioma croata según el MCER- Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (CEFR - Common European Framework of Reference) como estándar internacional que define la competencia lingüística:
21. En el caso de hablar el idioma croata, por favor seleccione una respuesta (puede ser más de una)
22. ¿Ha participado de actividades en instituciones y/o agrupaciones croatas donde ha estado en contacto con la cultura croata (como por ejemplo folklore, misa, eventos)?
23. ¿Tiene familiares croatas o amigos viviendo en Croacia que lo acompañe en el proceso de incersión social?
24. ¿Cuándo tiene pensado venir a Croacia?

Enquete (PR)

Você estaria interessado em ter uma experiência de trabalho na Croácia e morar lá?

A partir do projeto "Vrati se, Hrvatska te zove", convidamos você a participar de uma breve pesquisa para que possamos conhecer o potencial dos descendentes de croatas da América do Sul interessados em trabalhar e viver na Croácia, seja por um curto período ou permanentemente.

O projeto tem como missão o retorno dos croatas e seus descendentes à pátria e conta com o apoio de importantes instituições e ministérios da Croácia.

A enquete é completamente anônima, e sua participação nos ajuda a fornecer todas as informações necessárias sobre a vida e o trabalho na Croácia, facilitando assim a chegada daqueles que desejam retornar e viver na Croácia.

Agradecemos profundamente pelo seu tempo.

 

Vrati se, Hrvatska te zove! Volte, a Croácia te chama!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
2. Gênero
6. Você tem cidadania croata?
7. A que geração de migrantes você pertence?
8. Último nivel educativo alcanzado / Último nível educacional alcançado
11. Idiomas que fala (além da língua materna)
13. Você planeia vir sozinho ou com sua família?
14. Em qual cidade da Croácia você gostaria morar? (pode selecionar más de uma resposta)
15) Que tipos de trabalhos lhe interessam? (pode selecionar más de uma resposta)
16. Quanto você ganha atualmente no seu país?
17. O salário médio na Croácia é de 1100 USD (líquidos). Quais são as suas expectativas financeiras?
18. No caso de ter acomodação subsidiada durante o primeiro ano da sua estadia na Croácia. quão importante é isso para você em sua decisão de vir para a Croácia
19. Você já esteve na Croácia?
20. Avalie seu nível de compreensão e expressão oral e escrita na língua croata de acordo com o CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) como padrão internacional que define a competência linguística:
21. No caso de você falar croata, selecione uma resposta: (pode selecionar más de uma resposta)
22. Você participa ou já participou de atividades em instituições e/ou grupos croatas onde teve contato com a cultura croata (por exemplo, folclore, missa, eventos)?
23. Você tem parentes ou amigos croatas morando na Croácia que o acompanham no processo de inclusão social?
24. Quando pensa vir para a Croácia?


Anketa (HR)Jeste li zainteresirani za radno iskustvo u Hrvatskoj ili želite tamo živjeti?

Projekt Vrati se, "Hrvatska te zove!" poziva Vas da sudjelujete u kratkoj anketi kako bismo saznali više o potomcima Hrvata u Južnoj Americi koji su zainteresirani za rad i život u Hrvatskoj, bilo nakratko ili zauvijek.

Misija projekta je povratak Hrvata i njihovih potomaka u domovinu i ima potporu nadležnih hrvatskih institucija i ministarstava.

Anketa je potpuno anonimna i Vaše sudjelovanje nam pomaže da kasnije pružimo sve potrebne informacije o životu i radu u Hrvatskoj i tako omogućimo dolazak svima koji se žele vratiti i živjeti u Hrvatskoj.

Duboko cijenimo Vaše vrijeme.

Vrati se, Hrvatska te zove! ¡Vuelve, Croacia te llama!
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
2. Spol
6. Imate li hrvatsko državljanstvo?
7. Kojoj generaciji iseljenika pripadate?
8. Zadnji stupanj obrazovanja
11. Jezici (osim materinjeg)
12. Zašto želite doći u Hrvatsku? (može biti više od jednog odgovora)
13. Planirate li se vratiti u Hrvatsku sami ili s obitelji?
14. Gdje biste željeli živjeti u Hrvatskoj (u kojem gradu, dijelu Hrvatske)? (možete odabrati više odgovora)
15. Za kakve poslove ste zainteresirani?
16. Koliko trenutno zarađujete u svojoj zemlji?
17. Prosječna plaća u Hrvatskoj iznosi $1100 (neto). Koliko iznose Vaša financijska očekivanja?
18. Ukoliko biste u Hrvatskoj prvu godinu boravka imali subvencioniran smještaj, koliko bi to utjecalo na vašu odluku o dolasku u Hrvatsku?
19. Jeste li ikada bili u Hrvatskoj?
20. Procijenite razinu Vašeg poznavanja hrvatskog jezika?:
21. Ocijenite svoj stupanj usmenog i pisanog razumijevanja i izražavanja na hrvatskom jeziku:
22. Sudjelujete li ili ste sudjelovali u aktivnostima u hrvatskim institucijama i/ili grupama u kojima ste bili u kontaktu s hrvatskom kulturom (npr. folklor, misa, događanja)?
23. Imate li rođake ili prijatelje koji žive u Hrvatskoj, a koji bi Vas pratili u procesu socijalnog uključivanja?
24. Kada planirate doći u Hrvatsku?


portal za pružanje informacija o životu i radu u Hrvatskoj

Vrati se, Hrvatska te zove!

3.871.833
Hrvata koji žive u Hrvatskoj
3.200.000
Hrvata koji žive izvan Hrvatske

HrvatI izvan Hrvatske             VS.          HRVATI koji žive u hrvatskoj

45%

Život u hrvatskoj

Viza/Smještaj/Zdravstvo/Obrazovanje/Javni prijevoz/ Troškovi

Kako mogu dobiti državljanstvo ako se termini ne odobravaju u Južnoj Americi?Najbolja opcija bi bila da se obratite hrvatskom veleposlanstvu ili konzulatu u svojoj zemlji, iako nažalost nemaju sve zemlje Južne Amerike veleposlanstva na svom teritoriju, pa su veleposlanstva koja se nalaze u Argentini, Čileu, Brazilu i Sjedinjenim Američkim Državama nadležna. Svjesni smo da su do 2025. obustavljeni redovi za podnošenje zahtjeva za državljanstvo, tako da ćemo vam moći pomoći u svim procedurama kada odlučite doći u Hrvatsku, te ćemo Vas pratiti u potrebnom procesu. Cjelokupnu obradu ćemo moći obaviti iz Hrvatske kada stignete, što značajno skraćuje vrijeme obrade, a neće biti potrebno zakazivanje termina u hrvatskom konzulatu u vašoj zemlji porijekla, i nastojat ćemo da taj proces ne bude dug kao do sada (između 1 i 5 godina).

Trebam li radnu vizu ili privremenu boravišnu dozvolu ako nemam državljanstvo?Ako još nemate državljanstvo, hrvatska Vlada nudi dvije vrste boravišne dozvole za strance: prva vrsta je "privremeni boravak", koja vam omogućuje da živite u Hrvatskoj određeno vrijeme, između 1 ili 5 godine, a možete ga obraditi u najbližoj upravnoj policijskoj postaji; druga vrsta dozvole je dozvola za "stalni boravak", za koju se može podnijeti zahtjev nakon isteka privremene dozvole. U posebnim slučajevima u svrhu studiranja ili rada u zemlji Schengenskog područja, mora se obraditi viza tipa D, koja se izdaje za boravak duži od 90 dana u različitim vremenskim razdobljima, s maksimalnim trajanjem do 1 godine. Možemo Vam pomoći u svim procedurama kada se odlučite doći u Hrvatsku, pa ćemo Vas pratiti u procesu u slučaju da trebate radnu vizu, jer je morate riješiti ovdje u Hrvatskoj. Od Vas će se tražiti da ispunite službeni obrazac, fotografije, presliku Vaše trenutne putovnice, popratno pismo koje ukratko opisuje radno mjesto i dokaz o ekonomskoj solventnosti.

Koje su obvezne procedure koje moram obaviti kada stignem u Hrvatsku?Kada stignete u Hrvatsku, obavezno morate prijaviti svoju prisutnost i prebivalište u policijskoj postaji u roku od najviše 72 sata, te ispuniti određene obrasce za ulazak u sustav (postupak je besplatan). Nakon 30 dana možete dobiti osobnu iskaznicu prema standardnoj proceduri, a postoji i ubrzana 10-dnevna ili hitna 3-dnevna procedura. Ovisno o tome imate li ili nemate državljanstvo, svoj dokument dobit ćete kao hrvatski državljanin ili kao stranac na privremenom boravku. Preporučamo na početku zatražiti telefonski čip ili Wi-Fi čip za komunikaciju. Zatim morate obraditi osobni identifikacijski broj "OIB" koji će vam biti potreban za sve vrste postupaka, potom se morate prijaviti u sustav socijalne zaštite "HHZO", te otvoriti bankovni račun. U slučaju da posjedujete sveučilišne diplome i stručne svjedodžbe, iste možete produžiti. Što se tiče procedura za početak rada, potrebno je otići u Poreznu ispostavu kako bi izvadili poreznu karticu, te otići u poslovnicu Fine kako biste aktivirali vjerodajnice ePass i mToken koje će Vam pomoći pri prijavi u elektronički sustav građana “e- građani” i odatle se upisuju u elektronički registar mirovinskog sustava. Na kraju, morate dobiti uvjerenje o kaznenoj evidenciji.

Kako funkcionira zdravstveni sustav u Hrvatskoj?Hrvatski zdravstveni sustav temelji se na sustavu socijalnog osiguranja koji se financira iz obveznih doprinosa koje plaćaju poslodavci i radnici ili iz poreza. Postoje tri vrste zdravstvenog osiguranja:

*Javno osnovno zdravstveno osiguranje: pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti, specijalističkoj i konsultativnoj medicinskoj zaštiti, bolničkoj medicinskoj zaštiti i hitnoj medicinskoj pomoći. Budući da su subvencionirani, u većini slučajeva ćete platiti malu naknadu za posjete liječniku ili bolnici, kao i većinu lijekova. Kako biste uklonili participaciju, preporučamo pretplatiti se na dodatno pokriće.

*Javno ili privatno dopunsko zdravstveno osiguranje: to je polica dopunskog zdravstvenog osiguranja i da biste je dobili morate već biti upisani u osnovno. Ovo osiguranje nudi HZZO i privatni osiguravatelji. Cijena varira ovisno o tvrtki koja ga pruža, dodatnim pogodnostima i dobi.

*Privatno dopunsko zdravstveno osiguranje: to je dodatak koji se može steći i usmjeren je na prevenciju i liječenje zdravstvenih problema i bolesti. Ova polica pokriva godišnji sistematski pregled ili dva ako je potrebno.

Kako mogu dobiti zdravstveno osiguranje?Nakon što ste prijavili svoj boravak u policiji, sljedeći korak je da odete u područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) i prijavite se na državno zdravstveno osiguranje. Ako želite živjeti u ovoj zemlji bilo koje vrijeme, morate se upisati u javno socijalno osiguranje, budući da je obvezno za sve, bilo da su studenti, privremeni stanovnici ili građani.

Je li lako pronaći smještaj po pristupačnim cijenama?Troškovi najma ovise o gradu za koji ste zainteresirani, kao i o vrsti smještaja koji može biti stan, kuća ili soba u stanu koju dijelite s drugim osobama. Možemo Vam pomoći u traženju smještaja prema Vašim potrebama.

Zanima me obrazovni sustav u Hrvatskoj, budući da idem s djecom.Ured Dobrodošlice će vam moći dati konkretne informacije za upis vaše djece u školu kao i ako žele nastaviti sveučilišnu karijeru. U Hrvatskoj, obrazovanje je podijeljeno na četiri razine:

1. Vrtić (od 6 mjeseci do 6 godina): Nisu obvezni i imaju tri stupnja ranog obrazovanja. Postoje javni, privatni i alternativni.

2. Osnovna škola (od 6 do 15 godina): Ima 8 razina i obavezna je. Razredi su podijeljeni na razred A, B i C. Učenici ostaju u svom razredu 8 godina učenja.

3. Srednja škola (od 15 do 18 godina): Nije obavezno. Ova razina nudi tečajeve potrebne za razvoj u hrvatskom radnom okruženju. Srednje škole podijeljene su prema usmjerenju i/ili struci i traju 4 godine.

4. VSS: Fakultet (18 godina i više)

Kako funkcionira javni prijevoz u Hrvatskoj?Prometna mreža u Hrvatskoj nudi prednost jer je vrlo udobna, jeftina i lako dostupna, a također je vrlo dobro povezana nacionalno i s glavnim gradovima u Europi tijekom cijele godine, uz značajan porast tijekom turističke sezone, računajući na izvrsnu stanje na cestama. Autobusi, vlakovi i zrakoplovi glavna su prijevozna sredstva u Hrvatskoj, uz trajekte i katamarane koji povezuju glavna obalna središta i otoke. Najkorišteniji gradski prijevoz je autobus, iako se u gradovima Zagrebu i Osijeku češće koristi tramvaj. Urbano korištenje taksija putem aplikacija i dijeljenja automobila postali su vrlo popularni, kao i korištenje električnih bicikala i romobila koji znatno olakšavaju kretanje bilo gdje na maloj udaljenosti.

Mogu li dobiti stambeni kredit ako nisam rođen/a u Hrvatskoj, a imam državljanstvo?Pravo podnošenja zahtjeva za subvencioniranje stambenog kredita za mlade imaju građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji nisu stariji od 45 godina i koji ispunjavaju uvjete banke za dobivanje stambenog kredita. Riječ je o mjeri potpore kojom se subvencionira otplata dijela stambenog kredita, koji se kreće od 30% do 51%, tijekom prvih pet godina otplate kredita. Poziv se u pravilu raspisuje jednom godišnje, a iznos subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta u kojem se nekretnina kupuje ili gradi.

Je li lako pronaći smještaj po pristupačnim cijenama?Troškovi najma ovise o gradu za koji ste zainteresirani, kao i o vrsti smještaja koji može biti stan, kuća ili soba u stanu koju dijelite s drugim osobama. Možemo Vam pomoći u traženju smještaja prema Vašim potrebama.

Zanima me obrazovni sustav u Hrvatskoj, budući da idem s djecom.Ured Dobrodošlice će vam moći dati konkretne informacije za upis vaše djece u školu kao i ako žele nastaviti sveučilišnu karijeru. U Hrvatskoj, obrazovanje je podijeljeno na četiri razine:

1. Vrtić (od 6 mjeseci do 6 godina): Nisu obvezni i imaju tri stupnja ranog obrazovanja. Postoje javni, privatni i alternativni.

2. Osnovna škola (od 6 do 15 godina): Ima 8 razina i obavezna je. Razredi su podijeljeni na razred A, B i C. Učenici ostaju u svom razredu 8 godina učenja.

3. Srednja škola (od 15 do 18 godina): Nije obavezno. Ova razina nudi tečajeve potrebne za razvoj u hrvatskom radnom okruženju. Srednje škole podijeljene su prema usmjerenju i/ili struci i traju 4 godine.

4. VSS: Fakultet (18 godina i više)

"Što mi se sviđa u Hrvatskoj? Pa sigurnost, to je jedna od najsigurnijih zemalja na svijetu!"

Jorge LuqueJorge LuqueVenezuela

"¿Qué me gusta de este país? Bueno la seguridad, Croacia es uno de los países más seguros del mundo!"

Jorge LuqueJorge LuqueVenezuela

"Hrvatska je rastuća zemlja koja treba ljude da dođu i koja ima mnogo mogućnosti."

Maja PerušinaMaja PerušinaArgentina

"Es un país en crecimiento que necesita que la gente venga y que tiene muchísimas posibilidades."

Maja PerušinaMaja PerušinaArgentina

"Za nas, najbolja je stvar u Hrvatskoj blistava priroda i povezivanje s kulturom."

José i IvannaJosé i IvannaPeru

"Para nosotros lo mejor de Croacia ha sido descubrir su deslumbrante naturaleza y conectar con su cultura!"

José i IvannaJosé i IvannaPeru

Rad u hrvatskoj

Posao/plaća/ prijava/otkaz/ugovor/struka

Koliko je prosječna plaća u Hrvatskoj? Može li se uz to kvalitetno živjeti?Prosječna plaća je €800. Ako ste samostalna osoba ova će vam plaća za početak života u Hrvatskoj biti dobra.Troškovi života općenito su visoki, ali dovoljna je prosječna plaća. Za Vas na razmatranje, gradovi s najvišim troškovima života u Hrvatskoj su Zagreb, Zadar, Dubrovnik, Pula i Osijek.

Koji su uvjeti za prijavu na posao u Hrvatskoj?Morate imati završenu srednju školu da biste se mogli prijaviti za posao i recite nam nešto o sebi, svom iskustvu i kvalitetama kako bismo Vam ponudili najbolji mogući posao koji odgovara Vašim potrebama. Ne zaboravite ažurirati svoj životopis, nije ga potrebno pripremiti u Europass verziji, ali ga morate imati na engleskom jeziku.

Gdje mogu naći posao? Nude li se poslovi samo u Zagrebu ili u cijeloj Hrvatskoj?U mogućnosti smo Vam pomoći s zapošljavanjem u cijeloj Hrvatskoj.

Kakvi poslovi se nude zainteresiranima?
Imamo veliki broj partnera koji trebaju zaposlenike, budući da se Hrvatska omladina seli u druge zemlje Europske unije i radna mjesta u različitim sektorima nisu popunjena, a Hrvatska treba puno radnika. Dakle, ovisno o vašim interesima, profesionalnim vještinama, razini znanja hrvatskog i engleskog jezika, moći ćemo pronaći najbolji posao za Vas.

Bi li se ugovor o radu sklopio prije dolaska u Hrvatsku ili dok sam već tamo?
Kontaktirati ćemo Vas kada odlučite doći u Hrvatsku i pomoći ćemo Vam oko svih potrebnih procedura, budući da procedure za zapošljavanje stranca u Hrvatskoj ovise o tome imate li već hrvatsko državljanstvo ili je ono u postupku, odnosno ako jeste li građanin zajednice EU ili ne. Stoga, u slučaju da vam je potrebna boravišna i radna dozvola, možemo sklopiti predugovor, što je volja da se formalizira ugovor o radu između tvrtke i radnika, a zatim morate nastaviti s potrebnom procedurom za obradu vize koja će vam omogućiti ulazak u zemlju.

Imam fakultetsku diplomu, je li moguće raditi u mojoj struci?Mogućnosti zaposlenja vezane uz diplomu stečenu u vašoj zemlji ovisit će o vašim profesionalnim vještinama i iskustvima, kao i o razini hrvatskog i engleskog jezika, pa će vam možda trebati neko vrijeme prije što radite u svojoj struci dok ne steknete potrebne vještine. Preporučamo da svoju visoku diplomu obnovite kako bi se mogla priznati u Hrvatskoj.

Što trebam učiniti u slučaju otkaza ugovora o radu s radnom dozvolom?Radna dozvola dobiva se nakon dobivanja boravišne dozvole na temelju radnog odnosa i omogućuje privremeni boravak radi rada u hrvatskoj tvrtki. Važno je znati da prvo morate imati ponudu za posao, a zatim je tvrtka ta koja mora zatražiti radnu i boravišnu dozvolu na vaše ime. Ova će boravišna dozvola biti povezana s ugovorom o radu, tako da će se trajanje dokumenta podudarati s trajanjem zaposlenja. Svaki slučaj je poseban, pa ako dođe do otkaza ugovora o radu, dozvola prestaje u roku od 15 dana, a mi ćemo Vas kontaktirati da Vam pomognemo.

hrvatska me zove

jezik/kultura/ stipendije/integracija/prednosti

Još ne znam hrvatski jezik, mogu li se isprva sporazumijevati na engleskom?Hrvatski može biti težak jezik dok ga ne počnete pričati, međutim, budući da je Hrvatska turistička zemlja, vidjet ćete da mnogi ljudi redovito i bez problema govore engleski. Također, u pojedinim gradovima postoje manjine koje govore talijanski i njemački.

Koji su uvjeti za dobivanje stipendije za učenje hrvatskog jezika i što ona pokriva?Ako još uvijek ne poznajete hrvatski jezik dovoljno za integraciju u hrvatsko društvo, imate mogućnost dobivanja jezične stipendije pod nazivom “Croaticum” preko Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i moći ćete se prijaviti na otvoreni poziv svake godine tijekom mjeseca svibnja. Program učenja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj nudi izbor jednog ili dva semestra na fakultetima u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku ili Zadru s mogućnošću ponovnog prijavljivanja do završetka tečaja jezika i hrvatske kulture u ukupnom trajanju od šest semestara. Uvjeti za dobivanje stipendije su dokaz o hrvatskom podrijetlu i završenoj srednjoj školi. Stipendija pokriva troškove studija, osigurava novčani iznos po položenom semestru koji pomaže u pokrivanju troškova smještaja, daje iste privilegije koje imaju studenti porijeklom iz Hrvatske, poput prava na prehranu u studentskim menzama po subvencioniranim cijenama 75% od države, obrada studentske iskaznice za javni prijevoz, smještaj u studentskim domovima za sudionike do 36 godina, te besplatan Wi-Fi u navedenim objektima. Za više informacija o registraciji možete pristupiti ovoj poveznici: Program učenja hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj (gov.hr)

Ako studiram jezik na sveučilištu, je li moguće imati pola radnog vremena?Mogućnosti zapošljavanja možemo prilagoditi Vašim potrebama. Pomoći ćemo Vam kako bi istovremeno mogli učiti jezik i raditi.

Postoji li zajednica koja mi može pomoći u procesu integracije?Postoji velika zajednica potomaka Hrvata iz Južne Amerike koji su došli živjeti u Hrvatsku i kojoj se možete približiti. Upisom u jezičnu stipendiju učinit ćete prvi korak u susretu s ljudima koji su u istoj situaciji kao i vi. U svakom slučaju, u tome ćete imati podršku Ureda Dobrodošlice, samostalne ustrojstvene jedinice pri Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koja povratnicima iz hrvatskog iseljeništva i njihovim potomcima daje savjete i informacije o svim vrstama postupaka olakšavajući njihovu integraciju u društveni i ekonomski život.

Koje su prednosti života u Hrvatskoj?Život u Hrvatskoj može se klasificirati kao opušten i lagodan ako se prilagodite jeziku i kulturi; Hrvatska može biti destinacija iz snova ako upravo sada razmišljate o emigriranju, pa vam studiranje ili rad u Hrvatskoj može biti sjajna životna prilika. Imat ćete priliku približiti se kulturi svojih predaka, poboljšati kvalitetu života, živjeti u sigurnom okruženju, postići stabilnost zarađujući u eurima, rasti osobno i profesionalno, uživati ​​u minimalno 20 dana odmora, posjetiti prekrasne plaže i planine među kojima se ističu mjesta svjetske baštine, uživajte u umjerenoj klimi te bogatoj i raznolikoj gastronomiji, a ako ste znatiželjni i imate vremena možete putovati Europom i svijetom jer je Hrvatska strateški smještena. Nadamo se da ćete biti ohrabreni na ovaj korak, bilo da se radi o dugotrajnom životnom projektu ili privremenom iskustvu.

Maria Lorena Škarek

Voditeljica projekta VSHTZ
[email protected]
+385 91 611 3542

Partneri projekta